Farmaceutický asistent

 je odborníkem, který pomáhá a radí nemocným i zdravým lidem. Aby toto vše zvládl, musí disponovat nejen příslušnými odbornými znalostmi, ale i schopností naslouchat, mít v sobě obrovský kus empatie, aby porozuměl svým zákazníkům, nemocným.

INFORMACE

Zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny v České republice

ІНФОРМАЦІЯ

Працевлаштування в Чеській Республіці шукачів роботи з країн, що не входять до Європейського Союзу

"V první linii při poskytování zdravotní péče"

Uplatnění farmaceutických asistentů

Farmaceutický asistent pracuje ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), stejně tak ve farmaceutických firmách, jako reprezentant, ve výrobě, nebo v oblasti vzdělávání.

Farmaceutický asistent je poradcem pro prevenci, výživu i zdravý životní styl. Poskytuje odborné rady pro léčbu a pokud to lze, pomáhá odhalit původce a příčinu choroby, případně ji odstranit a bránit jejímu dalšímu rozvoji. Pomáhá zmírnit příznaky nemocí a snášet obtíže s nimi spojené.

Za výkon povolání farmaceutického asistenta se považují odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

Lékárny

Zdravotnické prostředky

Farmaceutické firmy

Laboratoře

Prodejny léčivých rostlin

Vzdělávání

Každoroční míra nezaměstnanosti absolventů oboru činí pouze 0,9 %.

Kampaň "Studuj zdrávku"

Kampaň “Studuj zdrávku” je společný projekt Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Ministerstva zdravotnictví za podpory odborových svazů.

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně je zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního). 

Budoucí farmaceutičtí asistenti soutěží v přípravě léčiv napříč školami v ČR

V dubnu se konala školní kola celorepublikové soutěže v INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ pro studenty oboru farmaceutický asistent.