Kompetence farmaceutického asistenta

Vydává

  • léčivé přípravky, jejichž prodej není vázán na lékařský předpis a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání a provádět jejich kontrolu,
  • léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu se zvláštním právním předpisem.

Připravuje

  • zkoumadla a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,
  • léčivé přípravky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou,
  • a kontroluje radiofarmaka, a to včetně dalších činností souvisejících s jejich přípravou (pod odborným dohledem odborně způsobilého pracovníka).

Zajišťuje

  • aseptickou přípravu léčivých přípravků, přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu,
  • přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,

  • vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů v rozsahu činností, ke kterým je způsobilý a  pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení.


Výkon povolání profese farmaceutického asistenta se řídí zákonem č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

V roce 2017 vstoupila v platnost novela zákona, která zásadně změnila kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu. Zrušen byl tzv. kreditní systém, který byl součástí celoživotního vzdělávání. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstala v zákoně zachována a vzdělávání by tedy mělo být zajištěno prostřednictvím státu, resp. zaměstnavatelů.

NCO NZO

(text bude doplněn)